Bezpieczne zakupy
  • szybkie i bezpieczne płatności
  • sprawdzone firmy kurierskie
  • ubezpieczone przesyłki
  • 14 dni na zwrot towaru
  • szyfrowane dane i transakcje
  • sklep zabezpieczony certyfikatem SSL
Darmowa wysyłka

Darmowa wysyłka już od 299,00 zł brutto

  

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

www.hamulcowe.eu

stan na 08.10.2018 r.

 

Spis treści:

§ 1 Postanowienia ogólne

§ 2 Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

§ 3 Zawarcie umowy sprzedaży

§ 4 Płatność, dostawa, odbiór

§ 5 Dane osobowe

§ 6 Reklamacje

§ 7 Odstąpienia od umowy

§ 8 Informacje dodatkowe

 

Treść:

§ 1

Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy regulamin („Regulamin") reguluje warunki:

a) zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego www.hamulcowe.eu umów sprzedaży i określa zasady wykonywania tych umów,

b) świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

1.2 Sklep internetowy prowadzony jest za pomocą domeny www.hamulcowe.eu Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż towarów dostępnych na stronach Sklepu internetowego.

1.3 Podmiotem prowadzącym Sklep internetowy, Usługodawcą oraz Sprzedawcą produktów w nim umieszczonych jest Na Bukowcu Rafał Pogorzelski z siedzibą przy ulicy gen. Bolesława Roi 13, 05-119 Legionowo, Przedsiębiorstwo wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 536 170 85 10, Regon 146576787, numer telefonu kontaktowego 514 774 136 (opłata standardowa wg cennika właściwego operatora), adres e-mail biuro@hamulcowe.eu

1.4 Korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności Sklepu należy wysyłać na adres e-mail: biuro@hamulcowe.eu, natomiast korespondencję tradycyjną (pocztową) należy kierować na adres: Na Bukowcu Rafał Pogorzelski, ul. gen. Bolesława Roi 13, 05-119 Legionowo

1.5 Klientem Sklepu może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.6 Zamówienia realizowane są tylko na terenie Polski.

1.7 Ceny w Sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów wysyłki, które są zależne od wybranego przez Klienta sposobu płatności i dostawy.

1.8 Jeśli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, towary dostępne w Sklepie są nowe, a podmiotem odpowiedzialnym za ich ewentualne wady fizyczne i prawne jest Na Bukowcu Rafał Pogorzelski z siedzibą przy ulicy gen. Bolesława Roi 13, 05-119 Legionowo, Przedsiębiorstwo wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 536 170 85 10, Regon 146576787, numer telefonu kontaktowego 514 774 136 (opłata standardowa wg cennika właściwego operatora), adres e-mail biuro@hamulcowe.eu

1.9 W celu skutecznego złożenia zamówienia koniecznym jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

§ 2

Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

2.1 W ramach prowadzenia Sklepu, Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.2 Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.

2.3 Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

2.3.1 Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

2.3.2 Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz hasło.

2.3.3 Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej usługi (dodanie Produktu do koszyka).

2.3.4 Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie jest zawierana na czas nieoznaczony.

2.3.5 Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

2.4 Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

2.4.1 Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym przez Usługodawcę w każdej chwili (np. usunięcie konta Użytkownika). Wypowiedzenie umowy następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn:

2.4.1.1 Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy biuro@hamulcowe.eu lub też pisemnie na adres Usługodawcy (wskazany na wstępie niniejszego Regulaminu),

2.4.1.2 Umowa w takim przypadku wygasa po upływie 7 dni od chwili otrzymania przez Usługodawcę wypowiedzenia.

2.4.2 Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Użytkownik dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

2.4.3 Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie wiąże się z utratą praw już nabytych przez Klientów korzystających z Sklepu internetowego Sprzedawcy.

2.5 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do chwilowego wstrzymania działalności sklepu internetowego ze względów konserwacyjnych lub konieczności uaktualnienia danych.

§ 3

Zawarcie umowy sprzedaży

3.1 Klient ma do wyboru następujące sposoby złożenia zamówienia:

a) złożenie zamówienia po wcześniejszej rejestracji w systemie Sklepu,

b) złożenie zamówienia bez rejestracji poprzez tzw. „szybkie zakupy".

3.2 Rejestracja polega na utworzeniu w systemie Sklepu www.hamulcowe.eu Konta Klienta. W celu dokonania rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie Sklepu. Dane wskazane w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe są niezbędne do prawidłowego zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Po przesłaniu uzupełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzyma, na wskazany przez siebie adres e-mail, potwierdzenie rejestracji. W celu zakończenia rejestracji należy kliknąć w automatycznie wygenerowany link rejestracyjny znajdujący się w wiadomości mailowej o której mowa powyżej.

3.2.1 Złożenie zamówienia przez zarejestrowanych Klientów Sklepu www.hamulcowe.eu polega na dodaniu odpowiednich towarów do koszyka internetowego. W przypadku kiedy wszystkie interesujące nas przedmioty znajdują się w koszyku, należy złożyć zamówienie, co łączy się z koniecznością wyboru metody płatności oraz dostawy. Złożenie zamówienia następuje w momencie kliknięcia przycisku „zamawiam i płacę”. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia wyświetlane jest podsumowanie danych o zamówieniu.

3.3 W przypadku wyboru „szybkich zakupów", po dokonaniu wyboru produktu należy kliknąć ikonę „do koszyka", po czym nastąpi automatyczne dodanie produktów do koszyka. Z poziomu koszyka można zmienić ilość zamawianych towarów, można kontynuować zakupy wybierając ikonę „kontynuuj zakupy” lub po dokonaniu wyboru sposobu płatności, kliknąć ikonę „zamawiam" dokonując wstępnego potwierdzenia zamówienia. Na kolejnej stronie ponownie kliknąć przycisk "potwierdzam zamówienie" i przejść do kolejnego kroku, w którym w celu złożenia zamówienia, Klient zostanie poproszony o uzupełnienie swoich danych kontaktowych, danych do faktury (opcjonalnie) oraz danych do wysyłki. Złożenie zamówienia następuje w momencie kliknięcia przycisku „zamawiam i płacę”. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia wyświetlane jest podsumowanie danych o zamówieniu.

3.4 W trakcie składania zamówień o których mowa w pkt. 3.1 niniejszego Regulaminu Klient zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie.

3.5 Po otrzymaniu przez system Sklepu zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzającą otrzymanie zamówienia. Treść wiadomości mailowej określa wszystkie istotne postanowienia umowy (rodzaj towaru, cenę, ilość, sposób oraz adres dostawy, rodzaj płatności).

3.6 Klient zobowiązany jest do zapłaty za towar w ciągu 5 dni od złożenia zamówienia. Oferta złożona przez Klienta a nieopłacona w tym terminie, przestaje być wiążąca dla stron i zostaje automatycznie usunięta z zamówień uznanych jako „do realizacji”.

3.7 Aby anulować złożone zamówienie należy się skontaktować z Sprzedawcą drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres biuro@hamulcowe.eu

3.8 Zamówienia są obsługiwane przez Dział Obsługi Klienta Sklepu w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 10.00 - 16.00.

3.9 Do zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia dochodzi w momencie otrzymania wiadomości mailowej o której mowa w pkt. 3.5 Regulaminu.

3.10 Informacje handlowe zamieszczone w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru.

§ 4

Płatność, dostawa, odbiór

4.1 Płatność

4.1.1 Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę towarów oraz koszt ich wysyłki.

4.1.2 Cena poszczególnych towarów prezentowana w Sklepie jest ceną brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN) obejmującą również należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce. Podane ceny nie zawierają kosztów ewentualnej przesyłki, która to zostanie wskazana w trakcie składania zamówienia.

4.1.3 Płatność następuje w formie bezgotówkowej poprzez:

a) płatności natychmiastowe Shoper obsługiwane przez Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561, z kapitałem zakładowym 2 000 000 PLN (wpłaconym w całości),

b) płatności kartami płatniczymi: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro obsługiwane przez Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561, z kapitałem zakładowym 2 000 000 PLN (wpłaconym w całości),

c) płatność przelewem tradycyjnym na rachunek Sklepu w mBank 70 1140 2004 0000 3402 7470 2034

4.1.3.a W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

4.1.3.b Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku Sprzedawcy prowadzonego w systemie agenta rozliczeniowego.

4.1.4 Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.2 Dostawa

4.2.1 Zamówienia złożone przez Klientów Sklepu kompletowane są przez Sprzedawcę w czasie określonym na kartach poszczególnych produktów, licząc od dnia zawarcia umowy zgodnie z pkt. 3.5 Regulaminu. Na czas realizacji składa się czas niezbędny do skompletowania przedmiotu zamówienia.

4.2.2 Wysyłka zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na adresy znajdujące się na terytorium Polski.

4.2.3 W przypadku braku odmiennej umowy Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, w terminie nie dłuższym niż trzydzieści dni po złożeniu przez Kupującego oświadczenia woli o chęci zawarcia umowy (pkt. 3.5 niniejszego Regulaminu).

4.2.4 Czas dostawy nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych.

4.2.5 Sprzedawca powierza dostarczenie towarów podmiotom trzecim prowadzącym w tym zakresie działalność gospodarczą.

4.2.6 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

4.3 Odbiór

4.3.1 Klientom przysługuje prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w zamówieniu. Sprawdzenie stanu przesyłki przysługuje przed jej odbiorem od Przewoźnika.

4.3.2 W sytuacji, kiedy przed wydaniem przesyłki okaże się, że uległa ona uszkodzeniu bądź doznała ubytku, to Przewoźnik ma obowiązek sam niezwłocznie ustalić protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jednak w większości przypadków Przewoźnik wykonuje te czynności na żądanie uprawnionej do odbioru osoby.

4.3.3 Informujemy, że jeżeli po wydaniu przesyłki stwierdzony zostanie ubytek lub uszkodzenie niedające zauważyć się z zewnątrz, Klientowi przysługuje prawo, niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki, żądania od Przewoźnika ustalenia stanu przesyłki.

4.3.4 W przypadku jakichkolwiek problemów bądź wątpliwości należy skontaktować się ze Sprzedawcą pod numerami telefonów wskazanymi na stronie internetowej Sprzedawcy.

4.3.5 W przypadku nieodebrania przesyłki przesłanej zgodnie z umową Sprzedawca może wezwać Klienta do wykonania umowy sprzedaży z zakreśleniem terminu i zagrożeniem, że w razie bezskutecznego jego upływu odstąpi od umowy sprzedaży. Po upływie terminu i braku reakcji ze strony Klienta, Sprzedawca składa Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca może domagać się od Klienta naprawienia szkody wynikłej z niewykonania umowy sprzedaży.

4.3.6 Sprzedawca informuje, że istnieje możliwość odbioru towarów w siedzibie Sprzedającego.

§ 5

Dane osobowe

5.1 Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Administratora danych (Na Bukowcu Rafał Pogorzelski, ul. gen. Bolesława Roi 13, 05-119 Legionowo) w celu realizacji umów zawartych w ramach działalności Sklepu internetowego. Do umów zawartych w ramach działalności Sklepu internetowego zaliczamy:

a) zawarcie i realizacja umowy sprzedaży,

b) przesyłanie wiadomości zawierającej informacje handlowe (za uprzednią zgodą wyrażoną w formie zapisu na Newsletter),

c) prowadzenie Konta Klienta po uprzedniej Rejestracji na stronie Sklepu internetowego.

5.2 Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z wdrożoną polityką ochrony danych i są przetwarzane w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany, bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.

5.3 Administrator danych wprowadził środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie przekazanych przez Klientów danych osobowych przed ujawnieniem ich osobom lub podmiotom do tego nieuprawnionym.

5.4 Dane osobowe Klientów mogą być przekazane:

a) wybranemu przez Klienta przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora danych - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską,

b) wybranemu przez Klienta podmiotowi obsługującemu płatności w Sklepie Internetowym - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą,

c) firmie księgowej dokonującej rozliczeń podatkowych Sklepu internetowego - w przypadku Klientów, którzy zawarli z Administratorem danych umowę sprzedaży,

d) firmie dostarczającej oprogramowanie do prowadzenia Sklepu internetowego lub firmie będącej hostingodawcą Sklepu internetowego, w zakresie obsługi i poprawnego funkcjonowania Sklepu internetowego.

5.5 Podmiotom wskazanym w § 5.4 są przekazywane tylko dane niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.

5.6 Administrator danych ma prawo udostępnić dane osobowe Klienta podmiotom upoważnionym na podstawie określonych przepisów prawa (np. organom ścigania).

5.7 O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Administrator danych przechowuje dane osobowe Klienta tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których ww. dane zostały zebrane.

5.8 Klient, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo do przeniesienia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

5.9 Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, bądź wniesienia prawnie dopuszczanego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

5.10 Administrator danych zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Klientów po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora danych do retencji danych.

5.11 Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@hamulcowe.eu bądź listownie na adres: Na Bukowcu Rafał Pogorzelski, ul. gen. Bolesława Roi 13, 05-119 Legionowo

§ 6

Reklamacje

6.1 Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:

6.1.1 Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

6.1.2 Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres: Na Bukowcu Rafał Pogorzelski, ul. gen. Bolesława Roi 13, 05-119 Legionowo

6.1.3 Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres biuro@hamulcowe.eu W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie wraz z reklamacją wszelkich dodatkowych informacji, takich jak takich jak numer zamówienia, data sprzedaży etc.

6.1.3.1 Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

6.1.3.2 Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

6.1.3.3 Sprzedawca informuje, że w przypadku produktów objętych reklamacją i gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie określonym ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

6.1.4 W celu ułatwienia procedury reklamacji towaru Konsument może skorzystać z formularza reklamacyjnego udostępnianego przez Sprzedawcę.

6.2 Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy:

6.2.1 Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego należy składać na adres mailowy biuro@hamulcowe.eu bądź listownie na adres sklepu: Na Bukowcu Rafał Pogorzelski, ul. gen. Bolesława Roi 13, 05-119 Legionowo

6.2.2 W celu ułatwienia i przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się podanie w wiadomości określonej w pkt. 1 takich informacji jak adres e-mail, datę i rodzaj wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.

6.2.3 Rozpatrzenie reklamacji związanej ze świadczeniem usług drogą elektroniczną następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni roboczych.

6.2.4 Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta lub w inny podany przez Klienta sposób.

6.3 Wszelkie reklamacje powinny zawierać co najmniej: a) imię, nazwisko, adres do korespondencji, opcjonalnie adres e-mail kupującego, b) datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji c) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania kupującego, d) wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

6.4 Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

§ 7

Odstąpienie od umowy

7.1 Klient będący jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 (czternastu) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres: Na Bukowcu Rafał Pogorzelski, ul. gen. Bolesława Roi 13, 05-119 Legionowo lub mailowo na adres biuro@hamulcowe.eu

7.2 Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, liczy się od dnia wydania produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi drogą elektroniczną - od dnia jej zawarcia.

7.3 Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Konsumentowi wiadomością mailową potwierdzenie otrzymania ww. oświadczenia.

7.4 W razie odstąpienia od umowy - Umowa sprzedaży lub Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, bądź też ma zastosowanie §7.7. Regulaminu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni.

7.5 Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.6 Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.

7.7 Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.8 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.9 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

7.9.1 o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

7.9.2 w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

7.9.3 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

7.9.4 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

7.9.5 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

7.9.6 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

7.9.7 w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 (trzydziestu) dni, i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,

7.9.8 w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,

7.9.9 w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

7.9.10 o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

7.9.11 zawartej w drodze aukcji publicznej,

7.9.12 o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

7.9.13 o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,

7.10 Najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na trwałym nośniku pouczenie o odstąpieniu od umowy.

§ 8

Informacje dodatkowe

8.1 Aby uniknąć ewentualnych rozbieżności czy też błędów zaleca się aby urządzenia za pomocą którego Klient korzysta ze Sklepu www.hamulcowe.eu spełniało co najmniej następujące wymagania techniczne, które są niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

8.1.1 Komputer lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu.

8.1.2 Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox 22.0 , Internet Explorer 9.0 , Chrome 28.0 bądź wersje wyższe.

8.1.3 Aktywne wtyczki - JAVA, FLASH.

8.1.4 Rozdzielczość monitora 1280 x 800, kolory 24 lub 32 bit.

8.1.5 Posiadanie przez Użytkownika konta e-mail.

8.2 Informacja dla Klienta Sklepu www.hamulcowe.eu, w jaki sposób może sprawdzić czy złożone zamówienie nie zawiera błędów, a zarazem jak je można skorygować:

8.2.1 Podczas składania zamówienia, aż do momentu naciśnięcia przycisku „zamawiam i płacę” Klient ma możliwość zmiany wprowadzonych danych (np. rodzaj/ilość towarów/sposób dostawy). W przypadku niezgodności należy się kierować wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej Sklepu internetowego www.hamulcowe.eu oraz kolejnych jego podstronach. Poprawki wprowadzamy za każdym razem przez anulowanie pierwotnego zamówienia i złożenie kolejnego odpowiadającego Klientowi. W przypadku jakichkolwiek problemów czy też trudności należy kontaktować się za pomocą poczty mail pod adresem biuro@hamulcowe.eu lub telefonicznie pod numerem telefonu 514 774 136 (opłata standardowa według cennika właściwego operatora).

8.2.2 Zgodnie z niniejszym Regulaminem po złożeniu zamówienia na podany w zamówieniu adres e-mail zostanie wysłana automatyczna wiadomość e-mail potwierdzająca otrzymanie zamówienia. Treść wiadomości określać również będzie wszelkie niezbędne informacje o zamówieniu.

8.3 Zasady i sposoby utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

8.3.1 W zależności od tego, z jakiej formy zakupu przewidzianej przez system Sklepu www.hamulcowe.eu Klient zdecyduje się na kupno produktów oferowanych przez Sprzedawcę - utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje:

8.3.1.1 Poprzez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy zgodnie z pkt. 3.5 Regulaminu – dotyczy jedynie Zamówień składanych poprzez formularz zakupu,

8.3.1.2 Poprzez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z wysłanym Towarem dowodu zakupu wraz z specyfikacją zamówienia oraz wzorem odstąpienia od umowy,

8.3.2 Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

8.4 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

8.5 Zmiany w regulaminie:

8.5.1 Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu, o czym Klient zostanie powiadomiony najpóźniej z 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Informacja o zmianach zostanie również wyrażona w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz przesłana na adres e-mail zarejestrowanego Klienta. Ponadto Klient zostanie każdorazowo poproszony o akceptację nowego regulaminu przed złożeniem zamówienia.

8.5.2 Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach), a Klient nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni.

8.5.3 Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów korzystających ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach określonych w poprzednim regulaminie.

8.6 Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.

8.7 Klient będący Konsumentem w przypadku sporu ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:

a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,

b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą,

c) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),

d) pod adresem internetowym:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

dostępna jest unijna platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. Platforma ta działa we wszystkich językach Unii Europejskiej i mogą Państwo z niej skorzystać po wykorzystaniu procedury reklamacyjnej u Sprzedawcy.

8.8 Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl